އަޅުގަނޑުމެންގެ އެކައުންޓް ނަންބަރު

ބޭންކް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

އެކައުންޓް ނަން: ކިހާދޫ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސޮސައިޓީ

އެކައުންޓް ނަންބަރު: 7730000187079 (ދިވެހި ރުފިޔާ)

އެކައުންޓް ނަންބަރު: 7730000187080 ( ޔޫ އެސް ޑޮލަރު)

ކިހާދޫ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސޮސައިޓީ

ކިޑްސް ޖަަމިއްޔާއަކީ 08 އޯގަސްޓް 2015 އިން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިނގަމުން އަންނަ  ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާއެކެވެ.

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤުޞަދުތަކަކީ:

ހ. އިސްލާމް ދީނާއި ޤައުމަށް ފައިދާކުރަނިވި ޖީލެއްބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ށ. ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ނ. ތަޢުލީމާއި ހުނަރުވެރިކަމުގެ ތެރެއިން މުޖުތަމަޢުގެ އަފުރާދުންގެ ވިސްނުން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. ރ. ކިހާދޫގެ ނާޒުކު ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން .

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ކިހާދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ކީހާދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓިގެ އަހަރީ އާމު ޖަލްސާ ރޭ ކީހާދޫ ސްކޫލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިޖަލްސާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވެވީ ސިވިލި ކޯޓްގެ ގާޒީ އަލްފާޟިލް އަލީ ނަސީރު އެވެ. ...

“ކުދިވެރިންގެ ފުޓްބޯޅަ އީދު 2016″އަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެގޮތުން ކިޑްސް ޖަމްޢިއްޔާއިން ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކޮށްފި!

“ކުދިވެރިންގެ ފުޓްބޯޅަ އީދު 2016” އިންތިޒާމް ކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެ އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ކިޑްސް ޖަމްޢިއްޔާއިން މި މުބާރާތް ހިންގުމުގައި އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވާ ދެ ޒުވާނުންކަމުގައިވާ މައުރޫފް ...

ކިޑްސް ޖަމިއްޔާއިން އާތުޑޭ ފާހަގަކުރުން

ކޮންމެއަހަރަކުވެސް ދުނިޔޭގެފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަމުންއަންނަ އާތުޑޭ ކިޑްސްއިން ފާހަގަކުރުމުގެ އެއްމަގުސަދަކީ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމެވެ. އަދި ބ.އަތޮޅުގެ ނާޒުކުތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސްއްކަތްކުރުމަކީ ކިޑްސްގެ ...