ކިހާދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ

ޖަމިއްޔާގެ މައުލޫމާތު
ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
ބ އަތޮޅުގެ ނާޒުކު ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
އިސްލާމްދީނާއި ގައުމަށް ފައިދާކުރަނިވި ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
ތަޢުލީމާއި ހުނަރުވެރުވެރިކަމުގެ ތެރެއިން މުޖުތަމަޢުގެ އަފުރާދުންގެ ވިސްނުން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
wadey

އިބްރާޙިމް ވަސީމް

 ރައީސް

އަޙްމަދު ޒިޔާދު

ހަޒާންދާރު

އަބްދުﷲ ފައިސަލް

ސެކެރޓެރީ

ސަމްއާން ހަލީމް

ޖެނަރަލް ސެކެރޓެރީ

އިބްރާހީމް އަބުދުﷲ ސައީދު

ނައިބް ރައީސް

އަޙްމަދު ރަޝިދު

އިތުރު މެންބަރު

އަޙްމަދު ޝަފްރާޒް

އިތުރު މެންބަރު

މުޙައްމަދު އަޝްރަފް

އިތުރު މެންބަރު

އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ލީގަލް އޮފިސަރ