ކީހާދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓިގެ އަހަރީ އާމު ޖަލްސާ ރޭ ކީހާދޫ ސްކޫލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިޖަލްސާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވެވީ ސިވިލި ކޯޓްގެ ގާޒީ އަލްފާޟިލް އަލީ ނަސީރު އެވެ. އަލީ ނަސީރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ބޮޑަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވަނީ ރަށްރަށުގައި ހީންގޭ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަށް އެރަށެއްގެ އާމު ރައްޔިތުން އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ މަށްޗަށެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން، ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން ރަށްރަށް ތަރައްގީ ކޮށްދޭނެކަމަށް ތިބެގެން ރަށް ރަށް ތަރައްގީ ނުވަނާނެކަމަށާއި، ތަރައްގީ ހާސިލް ކުރެވޭނި އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުން ކުރާ މަސައްކަތުންކަން ފަހަގަކުރިއެވެ.

މިޖަލްސާގައިވަނީ ކިޑްސް ޖަމިއްޔާގެ ވެބްސައިޓްވެސް އިފްތިތާހު ކޮށްފައެވެ. ވެބްސައިޓް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވެވީ ޖަލްސާގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ޖަމިއްޔާގެ ވޯކިންޓީޝާޓްވެސް ވަނީ ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ.

މިޖަލްސާގައި ވަނީ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސްވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. ރައީސްގެ ވަހަކައިގައި މައިގަޑުގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވަނި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޖަމިއްޔާގެ މަގުސަދުތައް ހަސިލްކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން 7 ކަމަކަށް ވަނީ އަލިއަޅުވާލާފައެވެ.

‎ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

‎އީމެއިލް އެޑްރެސް ޕަބްލިޝްއެއް ނުކުރާނެ. ‎ކޮންމެހެން ފުރަންޖެހޭ ގޮޅިތައް * ޖަހާފައި