“ކުދިވެރިންގެ ފުޓްބޯޅަ އީދު 2016” އިންތިޒާމް ކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެ އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ކިޑްސް ޖަމްޢިއްޔާއިން މި މުބާރާތް ހިންގުމުގައި އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވާ ދެ ޒުވާނުންކަމުގައިވާ މައުރޫފް އަދި އަބްދުﷲ އާއި އެކު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ކިހާދޫ ސްކޫލްގައި ބޭއްވުނު ކުޑަ ހަފްލާއެއްގައެވެ. މި ހަފްލާގައި ވާހަކަދައްކަމުން މި މުބާތް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ  މައުރޫފް އާދަމް ވިދާޅުވީ، ކިހާދޫގެ ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް ކޮންމެހެންވެސް މިފަދަމުބާރާތެއް ނުވަތަ މުބާރާތްތަކެއް ބާއްވަން ޖެހޭކަމުގައެވެ.

ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާގެތެރެއިން.

މި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކީ ، ކިހާދޫގެ ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ފުޓްބޯޅައަށް ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކޮށް ، ވާދަވެރި ރޫހެއްގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދީ ، ކިހާދޫއަކީ އަތޮޅުފެންވަރުގައްޔާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ނަން މަޝްހޫރު ، ހުނަރުވެރި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފައްދާ ރަށެއް ކަމުގައިހެދުމެވެ.

6 އަހަރާއި 13 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ކުދިންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ މި ހިނގާ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 25 އިން 29 ގެނިޔަލަށް ކިހާދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ.

މިމުބާރާތް ސްޕޮންސާރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރުވަނީ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން، މި މުބާރާތް ސްޕޮންސާރ ކުރަންބޭނުންވާފަރާތްތަކުން މައުރޫފް އާދަމް  އަދި އިބްރާހިމް ވަސީމާއި ގުޅުއްވައިގެން އެކަން ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމު މިހާރުވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މައުރޫފް އާދަމް (7426570)، އިބްރާހިމް ވަސީމާ(7927212)

‎ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

‎އީމެއިލް އެޑްރެސް ޕަބްލިޝްއެއް ނުކުރާނެ. ‎ކޮންމެހެން ފުރަންޖެހޭ ގޮޅިތައް * ޖަހާފައި