ކޮންމެއަހަރަކުވެސް ދުނިޔޭގެފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަމުންއަންނަ އާތުޑޭ ކިޑްސްއިން ފާހަގަކުރުމުގެ އެއްމަގުސަދަކީ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމެވެ. އަދި ބ.އަތޮޅުގެ ނާޒުކުތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސްއްކަތްކުރުމަކީ ކިޑްސްގެ މަގުސަދުތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަކައްވުމެވެ.  އެގޮތުން މިއަދު ކުރިޔައް ގެންދެވުނު ހަރަކާތަކީ ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ޖަމާވެފައިވާ ފަނާނުވާޒާތުގެ ކުނި ސާފުކުރުމެވެ.

މިއަދުގެ ހަރަކާތް ފެއްޓެވުމުގެ ގޮތުން ރީތި ބީޗް ރިސޯޓްގެ ޖެނަރަލް މެނޭޖަރ ޕީޓާރ ގްރެމެސް ދެއްކެވިވާހަކަފުޅުގައި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ތަރައްޤީގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރަމުންދާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުގެ މަށްޗަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ. މިއަދު އެއްކުރެވުނު ފަނާނުވާޒާތުގެ ކުނިތައްވަނީ ރީސައިކަލް ކުރުމައްޓަކައި ރީތި ބީޗް ރިސޯޓަށް ގެންގޮއްސައެވެ.

މިހަރަކާތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ގިނަފަރާތްތަކެއްގެ ވަރައްބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ރީތިބީޗް ރިސޯޓް، ޕާލޭ، ބީ.އީ.އެ.މް، ކިހާދޫ ކައުންސިލް، ކިހާދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ، ފެނަކަ ކިހާދޫ ބުރާންޗް އަދި ކޯސްޓްލައިން ގުރޫޕުގެ އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވެއެވެ.

ކޮންމެއަހަރަކުވެސް އާތުޑޭގެގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަމުން އަންނަނީ އެޕްރީލް މަހުގެ 22 ވަނަދުވަހެވެ. އާތުޑޭ އެންމެފުރަތަމަ ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ 1970 ވަނައަހަރުއެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެއްޓައް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތައް ކުޑަކޮށް ދުނިޔޭގެ ތިމާވެއްޓަކީ އުފާވެރި، ރައްކާތެރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމައްޓަކައި ކުރަންޖެހިފައިވާއި ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އެކަންކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެކެވެ. މިއަހަރުގެ އާތުޑޭގެ ޝިއާރުގެ ގޮތުގައި ކަންޑައަޅާފައިވަނީ “މާޗް ފޯ ސައިންސް” އެވެ.

‎ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

‎އީމެއިލް އެޑްރެސް ޕަބްލިޝްއެއް ނުކުރާނެ. ‎ކޮންމެހެން ފުރަންޖެހޭ ގޮޅިތައް * ޖަހާފައި