ޚަބަރު

ގަހެއް ހަދިޔާކޮށްގެން ރިސޯޓެއްގައި 3 ދުވަހު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު!

  “ޕްލާންޓް އަ ލެގެސީ” ގެ ނަމުގައި ގަހެއް ހަދިޔާކޮށްގެން ރިސޯޓެއްގައި 3 ދުވަހު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ހަރަކާތެއް  ކިހާދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީއިން ފަށައިފިއެވެ. ...

ކިޑްސް ޖަމްޢިއްޔާއާއި ޓޮޕްސީ ގުޅިގެން ކިހާދޫގައި ހިންގި ފަހަންދަސްކޮއްދޭ ކޯސް ނިންމައި ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

ކިޑްސް ޖަމްޢިއްޔާއާއި ޓޮޕްސީ ޓްރެއިނިން  ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން ކިހާދޫގައި ބޭއްވި ފަހަން ދަސްކޮއްދިނުމުގެ ކޯސް ނިންމައި ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކިހާދު ސުކޫލުގެ ...

ކިހާދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން ކިހާދޫ ބޯޅަގޭގައި މުށިޖަހައިފި

ކިހާދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން ކިހާދޫ ބޯޅަގޭގައި މުށިޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ކިހާދޫ ކައުންސިލާ ހާވާލު ކޮށްފިއެވެ. ކިޑްސްއިން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ގަސްތުކުރީ ދީލަތިފަރާތަކުން ކިހާދޫ ޒުވާނުންނަށް ...

ކިޑްސްގެ ޢީދު ހަދިޔާ މިފަހަރު ތަފާތު

މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޢީދުގައިވެސް ކިޑްސް އިން ޢީދު ހަދިޔާ ބަހައިފިއެވެ.  އެހެންނަމަވެސް މިފަހަރުގެ ޢީދު ހަދިޔާ އެހެން ފަހަރުތަކާ ތަފާތެވެ. އެގޮތޮން މިފަހަރު ބާހާފައިވަނީ އައިސްކޯނެވެ. އެހެން ...

ކިޑްސް ޖަމިއްޔާއިން އާތުޑޭ ފާހަގަކުރުން

ކޮންމެއަހަރަކުވެސް ދުނިޔޭގެފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަމުންއަންނަ އާތުޑޭ ކިޑްސްއިން ފާހަގަކުރުމުގެ އެއްމަގުސަދަކީ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމެވެ. އަދި ބ.އަތޮޅުގެ ނާޒުކުތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސްއްކަތްކުރުމަކީ ކިޑްސްގެ ...

“ކުދިވެރިންގެ ފުޓްބޯޅަ އީދު 2016″އަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެގޮތުން ކިޑްސް ޖަމްޢިއްޔާއިން ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކޮށްފި!

“ކުދިވެރިންގެ ފުޓްބޯޅަ އީދު 2016” އިންތިޒާމް ކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެ އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ކިޑްސް ޖަމްޢިއްޔާއިން މި މުބާރާތް ހިންގުމުގައި އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވާ ދެ ޒުވާނުންކަމުގައިވާ މައުރޫފް ...

ކިހާދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ކީހާދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓިގެ އަހަރީ އާމު ޖަލްސާ ރޭ ކީހާދޫ ސްކޫލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިޖަލްސާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވެވީ ސިވިލި ކޯޓްގެ ގާޒީ އަލްފާޟިލް އަލީ ނަސީރު އެވެ. ...